Download pdf FI

Jaa artikkeli

Tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

Vuosikertomus Kuurojen Palvelusäätiö

Tase

31.12.2017 31.12.2016
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 3 546,40 7 303,60
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 4 191,36 4 191,36
Keskeneräiset rakennukset 0 0
Rakennukset ja rakennelmat 6 725 321,57 7 087 435,13
Koneet ja kalusto 250 379,53 271 797,11
Muut aineelliset hyödykkeet 105 630,79 140 362,80
Yhteensä 7 085 523,25 7 503 786,40
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yr. 25 000,00 25 000,00
Toimitilaosakkeet 3 935 294,60 3 891 552,26
Muut osakkeet ja osuudet 807 125,69 617 252,69
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 7 842,92 7 842,92
Yhteensä 4 775 263,21 4 541 647,87
 .
Omakatteisten rahastojen varat
Maa- ja vesialueet 12 143,56 12 143,56
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 2 654 554,64 2 643 854,06
Rahat ja pankkisaamiset 6 766,53 5 839,09
Yhteensä 2 673 464,73 2 661 836,71
  .
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Valmiit tuotteet / Tavarat 20 108,13 11 262,06
Aineet ja tarvikkeet 15 482,56 27 766,93
Yhteensä 35 590,69 39 028,99
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset 50 000,00 50 000,00
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 1 038 659,22 1 071 612,23
Lainasaamiset 0
Muut saamiset 6 164,39 5 985,66
Siirtosaamiset 737 318,49 502 162,29
Ray-avustussaamiset 0 0
Yhteensä 1 782 142,10 1 579 760,18
   .
Rahat ja pankkisaamiset 582 952,13 1 147 235,27
    .
VASTAAVAA YHTEENSÄ 16 988 482,51 17 530 599,02
    .
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Sidotut rahastot
Omakatteiset rahastot 2 673 464,73 2 661 836,71
Peruspääoma
Peruspääoma 1 681,88 1 681,88
Lainojen lyhennysrahasto 3 117 067,71 3 117 067,71
Rakennusrahasto 4 713 669,61 4 713 669,61
Yhteensä 7 832 419,20 7 832 419,20
Muut rahastot
Muut rahastot 862 703,76 862 703,76
Käyttörahasto 704 915,05 704 915,05
Yhteensä 1 567 618,81 1 567 618,81
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 2 087 227,10 2 052 911,90
Tilikauden yli-/alijäämä 90 168,56 34 315,20
Yhteensä 2 177 395,66 2 087 227,10
Oma pääoma yhteensä  14 250 898,40 14 149 101,82
Pakolliset varaukset 0,00 66 760,00
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 680 000,00 1 220 000,00
Seuraavan vuoden lyhennyserät -540 000,00 -540 000,00
Yhteensä 140 000,00 680 000,00
Lyhytaikainen
Lainat rah.laitoksilta/lyhennyserät 540 000,00 540 000,00
Ostovelat 333 855,52 372 342,84
Muut velat 174 906,21 191 838,77
Lomapalkkavaraus 1 422 293,54 1 360 403,08
Muut siirtovelat 126 528,84 170 152,51
Yhteensä 2 597 584,11 2 634 737,20
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 16 988 482,51 17 530 599,02

 

Tuloslaskelma

1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016
VARSINAINEN TOIMINTA
Palveluasuminen
Tuotot
Kuntakorvaukset 11 012 591,46 11 130 365,11
Asukasmaksut 893 157,67 859 281,51
Muut tuotot 170 337,06 149 924,13
 Yhteensä 12 076 086,19 12 139 570,75
Kulut
Henkilöstökulut -8 470 767,26 -8 730 540,09
Poistot -75 825,96 -86 964,82
Muut kulut -2 180 917,45 -2 209 272,82
Osuus yhteiskuluista/sisäiset palveluveloitukset -1 207 200,00 -1 160 200,00
 Yhteensä -11 934 710,67 -12 186 977,73
Tuotto-/kulujäämä 141 375,52 -47 406,98
Työtoiminta
Tuotot
Kuntakorvaukset 601 917,47 556 435,95
Työkeskuksen myyntituotot 208 238,98 232 018,68
Asukasmaksut 8 551,45 7 311,38
Muut tuotot 15 280,86 20 605,90
 Yhteensä 833 988,76 816 371,91
Kulut
Henkilöstökulut -437 038,42 -435 227,40
Poistot -36 380,93 -37 872,83
Muut kulut -266 782,96 -278 980,10
Osuus yhteiskuluista/sisäiset palveluveloitukset -43 000,00 -43 000,00
Yhteensä  -783 202,31 -795 080,33
Tuotto-/kulujäämä 50 786,45 21 291,58
Kokeilu- ja kehittämistoiminta
Tuotot
Stea-avustukset 895 003,00 817 969,00
Asukasmaksut 11 513,78 10 156,21
Muut tuotot 2 595,69 4 363,80
Yhteensä 909 112,47 832 489,01
Kulut
Henkilöstökulut -511 629,88 -507 224,04
Muut kulut -409 756,07 -325 265,65
 Yhteensä -921 385,95 -832 489,69
Tuotto-/kulujäämä -12 273,48 -0,68
Kiinteistöt
Tuotot
Asukasmaksut 1 288 664,22 1 344 056,03
Muut tuotot 53 769,36 12 199,77
Yhteensä 1 342 433,58 1 356 255,80
Kulut
Poistot -368 622,24 -387 027,58
Muut kulut -1 533 108,68 -1 532 655,82
Yhteensä -1 901 730,92 -1 919 683,40
Osuus yhteiskuluista/sisäiset palvelutuotot 567 200,00 520 200,00
Tuotto-/kulujäämä 7 902,66 -43 227,60
Keskushallinto
Tuotot
Stea-avustukset 133 000,00 133 000,00
Muut tuotot 23 280,26 46 026,17
 Yhteensä 156 280,26 179 026,17
Kulut
Henkilöstökulut -351 153,05 -323 294,18
Poistot -24 487,44 -23 138,64
Muut kulut -609 465,62 -565 142,64
Yhteensä -985 106,11 -911 575,46
Osuus yhteiskuluista/sisäiset palvelutuotot 683 000,00 683 000,00
Tuotto-/kulujäämä -145 825,85 -49 549,29
Varsinaisen toiminnan tuotto/kulujäämä 41 965,30 -118 892,97
VARAINHANKINTA
Tuotot 69 600,00 0
Kulut -4 027,30 0
Tuotto-/kulujäämä 65 572,70 0
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot 19 737,00 208 866,80
Kulut -37 106,44 -55 658,63
Tuotto-/kulujäämä -17 369,44 153 208,17
YLEISAVUSTUKSET
Stea-avustukset 133 000,00 133 000,00
Siirrot projektien/keskushallinnon katteeksi -133 000,00 -133 000,00
 
TILIKAUDEN TULOS  90 168,56 34 315,20
OMAKATTEISET RAHASTOT
Tuotot 103 331,24 49 704,02
Kulut -91 703,22 -112 666,30
Siirto rahastoon -11 628,02 62 962,28
Tuotto-/kulujäämä 0 0
 
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 90 168,56 34 315,20

 

Rahoituslaskelma

2017 2016
TOIMINNAN RAHAVIRTA
Varsinaisen toiminnan kulujäämä -547 130,61 -467 597,32
Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan nettokulut 57 535,29 171 787,15
Nettokorot -9 332,03 -18 578,98
Omatoiminen kulujäämä -498 927,35 -314 389,15
STEA avustukset 1 028 003,00 950 969,00
Toiminnan rahavirta 529 075,65 636 579,85
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS
Saamisten muutos -202 381,92 -201 784,87
Vaihto-omaisuuden muutos 3 438,30 2 365,63
Lyhytaikainen vieras pääoma -37 153,09 321 490,00
Käyttöpääoman muutos -236 096,71 122 070,76
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 
Investointeihin -436 875,16 -339 288,98
Käyttöomaisuuden myynti 119 613,08 131 518,78
Investointien rahavirta -317 262,08 -207 770,20
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 
Pitkäaikaisen lainojen nostot 0 0
Lainojen lyhennyksiin -540 000,00 -540 000,00
Rahoituksen rahavirta -540 000,00 -540 000,00
RAHAVAROJEN MUUTOS -564 283,14 10 880,41
 
RAHAVARAT 1.1. 1 147 235,27 1 136 354,86
 
RAHAVARAT 31.12. 582 952,13 1 147 235,27